RANDOM PORTFOLIO

Portfolio of Gabriella by Andra Alodita
Photobucket 

Photobucket
Photograph by Andra Alodita
Styling by Stephie Kasim
Model Gabriella Batti


Portfolio of Fika by Timur Angin

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Photograph by Timur Angin
Styling Stephanie Kasim
Model Fika